EN DE SK

Általános Szerződési Feltételek

a horgászattal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele során létesült szerződésekhez

1.     Felek a Széki-tavi HE., mint szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő vendég (vagy vele érkező személyek), továbbiakban, mint Vendég.
2.     Jelen szerződésben szabályozott általános szerződési feltételek határozatlan időre és 2016. Július 1. napjától lépnek hatályba.
3.      A szerződés tárgya a szolgáltató kizárólagos üzemeltetésében álló Széki Tó területén nyújtott és a vendégek által igénybe vehető szolgáltatások feltételeinek meghatározása.
4.    A társaság területén vendégeinknek horgászni március 15. és november 28. napja között minden nap lehet.
5.     Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmát és díját a társaság székhelyén és honlapján közzétett árlista tartalmazza.
6.     A horgászati szolgáltatások igénybevételének feltételeit és módját a társaság székhelyén és honlapján közzétett horgászrend tartalmazza.
7.    A szerződés a jelen általános szerződési feltételek vendég általi elfogadásával és a szolgáltató részére az igényelt szolgáltatás részvételi díja - legalább 50 % -ának - a szolgáltató számláján történő jóváírásával vagy bankkártyás fizetés teljesítésével jön létre.
8.    A vendég foglalásának előlegét kizárólag  bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki.
9.    Amennyiben a vendég sikeresen teljesíti a foglalást, és a banki előleg fizetését létrejön a szerződés és a szolgáltató honlapján a vendég által kért időpontot foglalttá teszi.
10.    Az előleg beérkezéséről és a foglalás elfogadásáról szolgáltató a vendéget a részére megküldött bizonylattal értesíti.
11.    A szálláshely, horgászhely szolgáltatás az igénybevétel kezdő napján 12:00 órától foglalható el és azt a távozás napján legkésőbb 8:00 óráig kell elhagyni tiszta és rendezett állapotban.
12.     Vendégek a társaság területére gépkocsival a nyitvatartási időben jogosultak be és kihajtani.
13.     Lemondási feltételek:
        15 naptári napon kívül történő lemondás kötbérmentes, visszatérítés 5 banki napon belül, pontosan kitöltött és visszaküldött elállási nyilatkozat esetén, Illetve előre egyeztetett időpontban személyesen az egyesület irodáján.
        15 napon belüli naptári nap: a részvételi díj 50%-a fizetendő.
14.     A lemondási időponton azt kell érteni, amikor a vendég az elállási szándékát írásban bejelenti, és arról a szolgáltató tudomást szerzett.
15.     Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
16.    A szolgáltatás igénybevétele során a vendég horgász által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül tartozik felelősséggel, a rendeltetésellenes használat miatt esetlegesen bekövetkező balesetekért felelősséget a szolgáltató nem vállal, saját eszközeit, tárgyait mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
17.    A vendég horgász a rendelkezésére bocsátott horgász helyet rendeltetésszerűen, a környezet károsítása és mások zavarása nélkül használhatja, köteles a használat ideje alatt a területen keletkezett kárt szolgáltatónak soron kívül bejelenteni és azt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az az ellenőrzési körén kívül eső előre nem látható ok vagy körülmény miatt keletkezett. (szerződésszegéssel okozott kárfelelősség szabályai szerint) A horgász helyet használók a keletkezett kár megtérítése vonatkozásában egyetemlegesen felelnek.
18.    A szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeket, kifogásokat, a szolgáltató képviselőjével a helyszínen kell közölni. A megalapozott panaszokat lehetőség szerint a helyszínen azonnal orvosoljuk, amennyiben a helyszínen nem jön létre konszenzus, úgy a horgászat befejezését követően 30 napon belül a felek bírósághoz fordulhatnak kárigényükkel. A felek kijelentik, hogy a peres eljárásban alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.